Rezultatet e provimit nga lënda : Analiza e pasqyrave financiare - Qershor 2013(Prof.dr.Hysen Ismajli)